KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem danych jest: Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa Ursus (dalej: Klub Oxygen)
 • Cele przetwarzania danych: objęcie umową członkowską, umową wejścia jednorazowego, świadczenie usług w Klubie Oxygen, założenie konta klienta oraz zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie internetowym http://oxygenfitness.pl/sklep/, realizacja zamówienia dotyczącego przyjęcia urodzinowego, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych: umowa członkowska, umowa wejścia jednorazowego, zamówienie przyjęcia urodzinowego, obowiązek ustawowy, uzasadniony interes administratora danych, Twoja zgoda
 • Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie
 • Źródło pozyskania danych: osoba fizyczna, która zawarła umowę z Klubem Oxygen, osoba fizyczna, której dane dotyczą
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych:
  1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
  3. prawo dostępu do danych,
  4. prawo do usunięcia danych,
  5. inne prawa, o których mowa w informacjach o przetwarzaniu danych.

 ____________________________________________________________

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa Ursus

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa Ursus (dalej: my, Klub Oxygen).

Możesz się z nami skontaktować:

– pocztą tradycyjną na adres: Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o., ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa Ursus

– drogą elektroniczną na adres e-mail: klub@oxygenfitness.pl
– droga telefoniczną:  608 088 088

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy podane Nam dane osobowe, aby:

 • móc zrealizować umowę na świadczenie usług w Klubie Oxygen (umowa członkostwa),
 • umożliwić Ci korzystanie z naszych usług zgodnie z przyjętym Regulaminem Klubu,
 • móc zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie na przyjęcie urodzinowe,
 • móc zawrzeć z Toba umowę sprzedaży w Sklepie internetowym http://oxygenfitness.pl/sklep/
 • dokonać rozliczeń z Tobą, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne,
 • obsłużyć złożoną przez Ciebie reklamację,
 • przekazać Ci materiały promujące nasze usługi,
 • tworzyć na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniające Twoje dane;
 • wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Tobą lub na Twoją rzecz umowy o świadczenie usług;
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszych placówek).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa członkostwa lub wejścia jednorazowego na świadczenie usług w Klubie Oxygen, zamówienie przyjęcia urodzinowego, umowa sprzedaży w sklepie internetowym,
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni naszych usług (w tym profilowanie), dochodzenie roszczeń, w szczególności z umowy, na podstawie której zrealizowano na Twoją rzecz usługi, obrona przed roszczeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Wynik tej oceny będziemy dalej nazywać profilem.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionej usługi, źródło danych, a także adres IP. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na naszych stronach www.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy, na podstawie zawartej z Tobą umowy będziemy przechowywać przez czas określony w umowie z uwzględnieniem przepisów prawa, dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych (marketing w tym profilowanie), do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym, które do tego upoważniłeś.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby móc skorzystać z praw określonych w punktach a-h, skontaktuj się z nami pod adresem: daneosobowe@oxygenfitness.pl . Po analizie otrzymanego zgłoszenia, otrzymasz informacje zwrotną dotyczącą realizacji prawa, którego dotyczyło zgłoszenie. Przewidywany czas odpowiedzi to 7 dni roboczych.

Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było potrzebne do tego, abyśmy mogli realizować dla Ciebie usługi wynikające z zawartych umów  oraz konieczne do realizacji przepisów prawnych.