Regulamin klubu Oxygen Fitness & Wellness

I CZŁONKOSTWO W KLUBIE:
1. Oxygen prowadzi klub wellness i fitness (dalej „Klub”) dla swoich członków (dalej „Członkowie Klubu”).
2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po zawarciu Umowy, które następuje w dniu zadeklarowanym na podpisanym formularzu członkowskim (Umowie) i niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w Klubie (dalej „OWU”).
3. Oxygen upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i niniejszym OWU.
4. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony w Umowie – formularzu członkowskim.
5. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Oxygen.
6. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu a także do utworzenia zdjęcia na profilu klienta w bazie danych Oxygen w celu identyfikacji. Oxygen nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą zgodną z cennikiem Klubu.
7. Oxygen będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia OWU, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Oxygen odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni.
8. Członek Klubu, który zawarł Umowę długoterminową (członkostwo na 6 miesięcy – możliwy okres zawieszenia wynosi 2 tygodnie, członkostwo na 12 miesięcy – możliwy okres zawieszenia 1 miesiąc) może w ciągu okresu obowiązywania Umowy zadeklarować zawieszenie – co jednakże nie zwalnia tego Członka z obowiązku uiszczania opłat w sposób i w terminach określonych w Umowie. Członkostwo wydłuża się automatycznie o okres jego zawieszenia.

II. OPŁATY :
1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej i miesięcznych lub całościowych opłat członkowskich w kwocie, wskazanej w Umowie.
2. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata rejestracyjna i opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy.
3. Oxygen jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską.
4. Jeżeli Członek Klubu zalega z płatnością opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 7 dni, Oxygen może (ale nie ma obowiązku) rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Opłaty członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób:
a) W przypadku wykupienia członkostwa na 1 miesiąc – płatne z góry za miesiąc.
b) W przypadku członkostwa rocznego lub półrocznego płatnego w ratach miesięcznych: płatne co miesiąc, dzień płatności jest zależny od dnia zakupienia członkostwa. Przypada on każdego miesiąca w ten sam dzień, do końca trwania Umowy.
c) W przypadku członkostwa długoterminowego (6 lub 12 miesięcy) płatne z góry jednorazowo – wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego okresu członkostwa.
d) W przypadku wykupienia karnetu Bezterminowego- opłata automatycznie naliczana jest co miesiąc. Dzień płatności jest zależny od dnia zakupienia członkostwa. Przypada on każdego miesiąca w ten sam dzień, do momentu wypowiedzenia Umowy.
6. Jeżeli Członek Klubu przed upływem terminu ważności posiadanej przez niego karty członkowskiej podpisze z Oxygen nową umowę na co najmniej 7 dni, na okres począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynie termin ważności aktualnie posiadanej przez tego Członka Klubu karty członkowskiej (tj. w taki sposób, iż nie wystąpi przerwa w okresie ważności kart(- y) członkowskich(-ej), wówczas wysokość opłaty członkowskiej pobieranej od takiego Członka Klubu za nowy okres nie wzrośnie w stosunku do opłaty należnej od niego w poprzednim okresie.
7. Jeżeli opóźnienie Członka Klubu z płatnością jakiejkolwiek wymaganej kwoty względem klubu Oxygen przekroczy 7 dni, Klub ma prawo do wypowiedzenia umowy z zastrzeżeniem że będzie domagał się przysługujących mu opłat członkowskich w wysokości należnej Klubowi do dnia wygaśnięcia Umowy, zaś opłaty dotychczas zapłacone nie podlegają zwrotowi na rzecz Członka Klubu. Jeżeli w terminie 7 dni od wygaśnięcia Umowy były Członek Klubu zawrze kolejną umowę i jeżeli w tym samym terminie wniesie opłatę członkowską za pierwszy miesiąc członkostwa oraz spłaci wszelkie zaległości wynikające z wygasłej Umowy, wówczas nie będzie zobowiązany do zapłaty opłaty rejestracyjnej od nowo zawieranej umowy, jednakże będą go wiązały wysokości opłat członkowskich obowiązujące w dniu zawierania nowej umowy.
8. Opłaty za członkostwo w Klubie mogą być regulowane przelewem, za pomocą karty płatniczej, lub gotówką bezpośrednio w Klubie.

III. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ CZŁONKA KLUBU:
1. Wypowiedzenie członkostwa jest skuteczne wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia, które (dla celów dowodowych) należy doręczyć do siedziby Klubu osobiście za potwierdzeniem na kopii lub wysłać je listem poleconym na adres siedziby Klubu. Liczy się data doręczenia lub data nadania listu poleconego.
2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy, który jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia.
3. W przypadku złożenia przez Członka Klubu wniosku o rozwiązanie Umowy (członkostwo ratalne 6-miesięczne i 12-miesięczn) w okresie wypowiedzenia Członek jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych opłat członkowskich oraz jest zobowiązany do opłacenia opłaty członkowskiej za okres wypowiedzenia, a Klub jest uprawniony do naliczenia miesięcznej opłaty członkowskiej za ten okres jak również Klub ma prawo do przeliczenia kwoty za wykorzystany okres ratalny zgodnie z obowiązującą w cenniku opłatą członkowską dla Umów 1-miesięcznych. Okres wypowiedzenia nie jest okresem zamrożenia i w okresie wypowiedzenia naliczona jest opłata w wysokości członkostwa jednomiesięcznego zgodnie z Cennikiem Klubu.
4. W przypadku złożenia przez Członka Klubu wniosku o rozwiązanie Umowy (członkostwo 6-miesięczne i 12-miesięczne) Klub nie dokonuje zwrotów pieniężnych.
5. W przypadku złożenia przez Członka Klubu wniosku o rozwiązanie Umowy Bezterminowej, okres wypowiedzenia jest naliczany w cenie miesięcznej opłaty za karnet Bezterminowy, zgodnie z cennikiem Klubu i wynosi on 2 miesiące.

GOŚCIE:

  1. Oxygen zezwala każdemu Członkowi Klubu na wprowadzenie gościa do Klubu (zwanego dalej „Gościem”). Gość musi mieć ukończone co najmniej 16 lat.
  2. Jeśli nie ustalono inaczej -Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę wejściową przewidzianą dla Gościa Klubu.
  3. Gość zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszych OWU, zasad obowiązujących w Klubie oraz poleceń kierownictwa lub personelu Oxygen odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu. Członek Klubu ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Gościa o powyższych obowiązkach. Członek Klubu jest zobowiązany zapewnić opuszczenie Klubu przez Gościa najpóźniej razem z Członkiem Klubu. Członek Klubu będzie odpowiedzialny za naruszenie przez Gościa zasad obowiązujących w Klubie lub poleceń zarządu lub personelu Oxygen odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, tak jak za własne naruszenie (działanie).
  4. Oxygen zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia Gościa do Klubu, nawet bez podania przyczyn.

V. ZASADY UPRAWIANIA SPORTU: 

1. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Oxygen nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, chyba że wynikają one z winy Oxygen, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
2. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne lub przyjmujący lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie mają prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie.
3. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych w Klubie (z wyłączeniem trenerów osobistych zatrudnionych w Klubie).
4. Oxygen zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu, mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
5. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
6. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć z trenerami w żaden sposób.
7. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Oxygen zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji.
8. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
9. Podczas uprawniania sportu, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w tym także OWU oraz poleceń trenerów i personelu Klubu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Oxygen za szkody na osobie.
2. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Oxygen za szkody na mieniu wniesionym do Klubu przez Członków Klubu.
3. Odpowiedzialność Oxygen za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączona w sytuacji, gdy Członek Klubu narusza Punkt
VII.5 poniżej.
4. Członkowie są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i / lub wyposażenia Klubu Oxygen (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli Klubu.
5. Członkom nie wolno w sposób niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń lub sprzętu w Klubie Oxygen. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Klubu.

VII. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE:
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
2. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
3. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
4. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
5. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności). Przed opuszczeniem Klubu, Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu odpowiedzialny za jego prowadzenie. Jednakże Klub nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w Klubie, a zwłaszcza w schowkach.

VIII. OGÓLNE WARUNKI:
1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze OWU stanowią inaczej lub Oxygen wyda uprzednie pisemne zezwolenie. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
2. Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w pomieszczeniach Klubu. Oxygen zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.
3. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 10 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
4. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi, nie wchodzące w zakres danego typu członkostwa, są określone w cenniku ustalonym przez Oxygen.
6. Oxygen zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Członkowi Klubu.
7. Ważne informacje są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
8. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
9. Oxygen nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania mogą ulec zmianie.
10. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu zamieszkania, e-mail lub numeru telefonu.
11. Przez podpisanie niniejszych OWU, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
12. Pojęcia „członkostwo” oraz „Członek Klubu” są używane w celu ustalenia prawi obowiązków, związanych z używaniem wyposażenia Klubu i usług świadczonych przez Oxygen.
13. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie formularza członkowskiego i niniejszych OWU. Oxygen oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.
14. Oxygen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokal, w którym prowadzony jest Kluby Oxygen;
b) w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej w pływna świadczenie usług klubie Oxygen;
c) w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie Oxygen w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu.
15. Oxygen zastrzega sobie prawo zmian w opłatach członkowskich w przypadku podwyższenia podatku VAT bądź w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych podatków. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach w tych opłatach.
16. O wszelkich zmianach OWU Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWU listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWU Członkowi Klubu w Klubie bądź poprzez publikację na stronie www.oxygenfitness.pl.
17. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWU, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Oxygen pisemnego oświadczenia wciągu 7 dni od otrzymania treści zmienionych OWU bądź nie podpisuje kolejnej Umowy z obowiązującym nowym OWU.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
19. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to dopuszczalne w niniejszej umowie, żadna ze stron nie może zmieniać warunków umowy bez pisemnej zgody drugiej strony.
20. Klub jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów Klubu Oxygen, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków, o ile ww. działanie Klubu Oxygen nie narusza prawi wolności Członków, w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET LATO”:

1.Niniejszy regulamin ( dalej: ‘’Regulamin” ) określa warunki promocji „ Karnet LATO” organizowanej w Klubie Oxygen Fitness & Wellness Club  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 7 , kl 5, p. II, 02-495 Warszawa. Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000531680, Kapitał Zakładowy 50 000,00 PLN NIP: 522-302- 13- 55, REGON: 360127687.
2.Promocja obowiązuje na zawarcie członkostw:3 miesiące 3 raty, członkostwo 6 miesięcy – płatne z góry, członkostwo 12 miesięcy – płatne z góry.
3.Promocja na karnet LATO 3 miesiące 3 raty  trwa od 1 lipca 2022 roku  do 15 sierpnia 2022 roku.
4.Promocja na karnet LATO 6 miesięcy oraz karnet LATO 12 miesięcy płatne z góry obowiązuje od 1 lipca 2022 roku do 1 sierpnia 2022 roku.
5.Klient, który w trakcie trwania promocji zakupi karnet LATO 3 miesiące 3 raty, jest zobowiązany do dokonania opłaty ratalnej, płatnej co miesiąc, zgodnie z harmonogramem płatności, gdzie dzień płatności jest zależny od dnia zakupienia członkostwa i przypada on każdego miesiąca w ten sam dzień, do końca trwania Umowy.
6.Klient, który w trakcie trwania promocji zakupi karnet LATO 6 miesięcy + jeden miesiąc za 1 zł brutto lub karnet LATO 12 miesięcy + jeden miesiąc za 1 zł brutto, jest zobowiązany do płatności z góry jednorazowo.
7.Członek Klubu ma możliwość zawieszenia karnetu LATO 3 miesiące 3 raty na okres 7 dni jednokrotnie, karnetu LATO 6 miesięcy na okres 14 dni – dwukrotnie, karnetu LATO 12 miesięcy – 30 dni dwukrotnie.
8.Niniejsze zasady promocji znajdują zastosowanie przy sprzedaży stacjonarnej – prowadzonej w recepcji Klubu oraz poprzez stronę internetową www.sklep.oxygenfitness.pl.
9. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami oferowanymi przez Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o.
10.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin Klubu Oxygen Fitness & Wellness Club Sp. z o.o. dostępny w Recepcji Klubu i/lub na stronie internetowej www.oxygenfitness.pl.